IX Plener Malarski „Błonie – piękno, które mijasz” : Centrum Kultury w Błoniu
WYDARZENIA


27 września 2019

IX Plener Malarski „Błonie – piękno, które mijasz”

zalacznik-nr-1karta-zgloszeniowa

zalacznik-nr-2lista-grupowego-zgloszenia

plener-malarski-regulamin-2019

plakat_plener2019_strona

UWAGA!

Dokumenty zgłoszeniowe muszą trafić do Centrum Kultury w Błoniu najpóźniej 23.09.2019!

REGULAMIN IX Pleneru malarskiego
„Błonie – piękno, które mijasz”

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w IX Plenerze malarskim „Błonie – piękno, które mijasz”.
 2. Organizatorem IX Pleneru malarskiego jest Centrum Kultury w Błoniu z siedzibą przy ul. Jana Pawła II b. Osobami wyznaczonymi do kontaktu ze strony Organizatora są: Monika Maciejewska m.maciejewska@centrumkultury.com.pl oraz Helena Szymańska h.szymanska@centrumkultury.com.pl
 3. Plener zorganizowany zostaje na terenie Bulwarów Błońskich nad rzeką Rokitnicą w Błoniu w dniach: 27.09.2019 (piątek) godz. 10.00 – 14.00 oraz 28.09.2019 (sobota) godz. 11.00 – 15.00
 4. Celem Pleneru jest: edukacja plastyczna, współpraca i integracja społeczna osób uzdolnionych plastycznie z różnych grup wiekowych, rozbudzenie zmysłu obserwacji i uwrażliwienie na piękno otoczenia, upowszechnianie kultury plastycznej i rozbudzenie zainteresowania mieszkańców Błonia sztukami plastycznymi, promocja Gminy Błonie.
 5. Warunkiem przystąpienia do IX Pleneru malarskiego jest złożenie do Organizatora:
 • podpisanej Karty zgłoszeniowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;
 • a w przypadku zgłoszeń grupowych również listy grupowej uczestników – stanowiącej załącznik nr 2;
 1. W przypadku uczestników nieletnich dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 1 podpisują rodzice (przedstawiciele ustawowi).
 2. Warunki pleneru:
 • - w plenerze mogą wziąć udział dzieci, młodzież, osoby dorosłe;
 • - Organizator przyjmuje poza zgłoszeniami indywidualnymi, zgłoszenia grupowe z zastrzeżeniem, że podczas trwania pleneru przyjmowane będą tylko zgłoszenia indywidualne; W ramach zgłoszenia grupowego podmiot zgłaszający składa Organizatorowi wypełnione i podpisane karty indywidualne dla każdego uczestnika, oraz listę stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu;
 • - w karcie zgłoszeniowej dla grup zorganizowanych przewidziano pięć miejsc. Po uzgodnieniu z organizatorem można zwiększyć liczbę uczestników;
 • - Organizator zapewnia – karton-brystol, który będzie opieczętowany stemplem CK w Błoniu, sztalugę, podkład pod rysunek, krzesło do siedzenia, wodę i poczęstunek;
 • - materiały malarskie, w zależności od wybranej techniki, przynoszą uczestnicy
 1. Za bezpieczeństwo grup zorganizowanych odpowiada opiekun grupy, a przy indywidualnych zgłoszeniach osoby nieletniej jej opiekun.
 2. Oceny prac dokona powołana przez organizatorów Komisja, która będzie oceniała prace w następujących grupach wiekowych:
 • - dzieci w wieku do 6 lat i młodsze,
 • - dzieci w wieku 7-9 lat,
 • - dzieci w wieku 10-12 lat,
 • - młodzież w wieku 13-15 lat,
 • - młodzież w wieku 16-18 lat,
 • - dorośli w wieku powyżej 19 lat.

 

 1. Prace biorące udział w konkursie poplenerowym nie będą zwracane uczestnikom.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania prac i ich zdjęć oraz wizerunku uczestnika do celów promocyjnych Centrum Kultury.
 3. Uczestnik, a w przypadku nieletnich rodzic (opiekun prawny) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku na potrzeby promocyjne Centrum Kultury. Nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w Plenerze malarskim.
 4. Zgłoszenie uczestnika do uczestnictwa w plenerze jest jednoznaczne
  z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.
 5. Organizator ma prawo zmienić termin pleneru.
 6. Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej nieodpłatnej licencji (wraz
  z prawem do udzielania dalszej licencji) bez ograniczeń terytorialnych i przez czas nieokreślony, na korzystanie z prac – do celów związanych z organizacją IX Pleneru malarskiego, jego promocją oraz realizacją wystaw pokonkursowych
  i innych wystaw – na polach eksploatacji obejmujących:
 • - w zakresie utrwalania i zwielokrotniania: wytwarzanie dowolną techniką nieograniczonej ilości egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, audiowizualną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową,
 • - w zakresie rozpowszechniania w inny sposób: publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym w sieci Internet, wprowadzenie do pamięci komputera, przesyłanie za pomocą sieci multimedialnej, w tym w sieci Internet oraz inne publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp
  w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 

 1. Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Centrum Kultury w (05-870) Błoniu z siedzibą przy ul. Jana Pawła II b nr telefonu 22 752 63 00. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres  wskazany powyżej.
 3. W Centrum Kultury w Błoniu wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Jana Pawła IIb lub pocztą elektroniczną na adres iodcentrumkulturyblonie@gmail.com
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu;
 • - przeprowadzenia przez Administratora Pleneru malarskiego „Błonie – piękno, które mijasz” - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • - w celu promocji Pleneru malarskiego i wizerunku;
 • - w celu archiwizacji na podstawie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, członkowie komisji konkursowej, bądź podmioty, z którymi ADO ma podpisane umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 2. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich (spoza obszaru UE) nie będzie się odbywać.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 4. Każdemu kogo dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
 • - prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą (na podstawie art. 15 RODO),
 • - prawo do sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO),
 • - prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (na podstawie art. 17 RODO),
 • - prawo do ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO),
 • - prawo do przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO),
 • - prawo do sprzeciwu (na podstawie art. 21 RODO)

 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Plenerze.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 5. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.