Wernisaż wystawy poplenerowej „Błonie – piękno, które mijasz” : Centrum Kultury w Błoniu
WYDARZENIA


17 października 2015

Wernisaż wystawy poplenerowej „Błonie – piękno, które mijasz”

zaproPOPLENEROWAstrona

WYDARZENIE Z GALERIĄ ZDJĘĆ

 

 

 

REGULAMIN
VI Pleneru malarskiego
„Błonie – piękno, które mijasz”

1. Organizatorem Pleneru malarskiego pt.:  „Błonie – piękno, które mijasz” jest Centrum Kultury w Błoniu, ul. Jana Pawła II 1b.
Opiekunami Pleneru ze strony organizatora są Bożena Szymczak i Monika Maciejewska.

2. Miejsce i czas Pleneru:
Łąka przylegająca do Parku Bajka, rzeki Rokitnicy, ul. Grodziskiej i południowej strony kościoła pw. Św. Trójcy oraz budynku Ochotniczej Straży Pożarnej ( w załączeniu mapa)
Piątek 11.09.br. – 10:00 – 14:00, sobota 12.09.br. – 11:00 – 15:00.
Uczestnicy Pleneru zbierają w Parku Bajka przy stołach pod parasolami dnia 11.09. (piątek) br. o godz.9:30 w celu sprawdzenia listy uczestników i pobrania materiałów niezbędnych do uczestnictwa. Tam też nastąpi oficjalne rozpoczęcie pleneru. W drugim dniu pleneru (sobota) spotykamy się w tym samym miejscu o godz. 10.45.

3. Zgłoszenia/ karty uczestnika należy składać w sekretariacie Centrum Kultury w Błoniu do dnia
08.09.2015r

4. Cele Pleneru:
Edukacja plastyczna, współpraca i integracja społeczna osób uzdolnionych plastycznie z różnych grup wiekowych, rozbudzenie zmysłu obserwacji i uwrażliwienie na widzenie otoczenia, jego piękna ( szczególnie w miejscu dobrze znanym) , które często mijamy nie zwracając na nie uwagi, upowszechnianie kultury plastycznej i rozbudzenie zainteresowania mieszkańców Błonia sztukami plastycznymi, promocja Gminy Błonie.

5. Warunki Pleneru:
5.1 w plenerze biorą udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, uczestnicy zajęć plastycznych w CK, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Błoniu, pensjonariusze DPS Bramki, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonej przez Krajowe Stowarzyszenie „ Przyłącz się do nas” oraz inne osoby, które zgłoszą chęć udziału co najmniej na 5 dni przed plenerem. Szkoły mogą – po uzgodnieniu z organizatorem – zwiększyć liczbę uczestników. (W karcie zgłoszeniowej przewidziano 5 osób z każdej instytucji ).
5.2. organizatorzy zapewniają – karton-brystol, który będzie opieczętowany stemplem CK w Błoniu, sztalugę, podkład pod rysunek, krzesło do siedzenia, wodę i poczęstunek.
5.3. materiały malarskie w zależności od wybranej techniki przynoszą uczestnicy.

6. Oceny prac dokona powołana przez organizatorów Komisja, która będzie oceniała prace w następujących grupach wiekowych:
6.1. Dzieci w wieku 6 lat,
6.2. Dzieci w wieku 7-9 lat,
6.3. Dzieci w wieku 10-12 lat,
6.4. Młodzież w wieku 13-15 lat,
6.5. Młodzież w wieku 16-18 lat,
6.6. Dorośli w wieku powyżej 19 lat oraz seniorzy.
7. Prace biorące udział w konkursie poplenerowym nie będą zwracane uczestnikom.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania prac i ich zdjęć oraz wizerunku uczestnika do celów promocyjnych Centrum Kultury.

9. Rodzic/opiekun wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku swojego dziecka na potrzeby dokumentujące działalność Centrum Kultury.

10. Zgłoszenie dziecka do uczestnictwa w plenerze jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 23 ust.1 z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
Ochrona nie dotyczy udostępniania danych podmiotom trzecim.

11. Zgłoszenie uczestnika do uczestnictwa w plenerze jest jednoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.

12. Organizator ma prawo zmienić termin pleneru.

Rysunek1