[ Regulamin Sekcji i Zajęć ] : Centrum Kultury w Błoniu

[ Regulamin Sekcji i Zajęć ]

CENTRUM KULTURY W BŁONIU ul. Jan Pawła II 1B
Tel: (22) 752 63 00; 752 63 15; 752 63 05-06
www.centrumkultury.com.pl
e-mail: sekretariat@centrumkultury.com.pl

REGULAMIN ZAJĘĆ
prowadzonych w Centrum Kultury w Błoniu

GŁÓWNE ZASADY ORGANIZACYJNE
1. Organizatorem zajęć jest Centrum Kultury w Błoniu.
2. Osobami wyznaczonymi do koordynowania zajęć są Pracownicy Centrum Kultury.
3. Zajęcia są prowadzone przez instruktorów.
4. W zajęciach mogą uczestniczyć tylko osoby zapisane jako uczestnicy.
5. Warunkiem udziału w zajęciach jest akceptacja niniejszego regulaminu przez uczestnika-
jeśli jest pełnoletni, lub przez rodzica/ prawnego opiekuna uczestnika- w przypadku osób
niepełnoletnich, a także wypełnienie Karty Zgłoszeniowej Uczestnika Zajęć i dostarczenie jej
instruktorowi bądź pracownikowi oraz terminowe wniesienie opłaty zgodnej z Cennikiem Zajęć.
6. Uczestnik zajęć jest obowiązany przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz innych przepisów porządkowych na terenie CK oraz stosować się do poleceń wydawanych przez instruktorów oraz pracowników CK, a także pracowników ochrony w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa na terenie, na którym odbywają się zajęcia. Nie przestrzeganie powyższych przepisów skutkować będzie skreśleniem z listy uczestników zajęć.
7. Dokumentem stwierdzającym obecność uczestnika na zajęciach jest dziennik zajęć prowadzony przez instruktora.
8. Instruktorzy mają prawo do:
a/ nie wpuszczenia na zajęcia osób pełnoletnich oraz nie dopuszczenia udziału dzieci,
zalegających z opłatą za dany miesiąc, które mimo wcześniejszego przypomnienia
/rodzicom/prawnym opiekunom/ o konieczności wniesienia opłaty nadal nie mają
opłaconych zajęć i po raz drugi nie posiadają potwierdzenia wpłaty.
b/ w uzgodnieniu z pracownikiem, dokonywania skreśleń z listy uczestników zajęć.
9. Instruktorzy nie mają prawa pobierania od uczestników opłat za udział w zajęciach.
10. Uczestnik jest zobowiązany do przedłożenia instruktorowi dowodu wpłaty za zajęcia podczas pierwszych zajęć w miesiącu.
11. O ewentualnych uszkodzeniach sprzętu i elementów wyposażenia pracowni, w której odbywają się zajęcia należy niezwłocznie poinformować instruktora lub pracownika CK.
12. Zabrania się przebywania na terenie CK osobom nietrzeźwym oraz znajdującym się pod wpływem innych środków odurzających.
13. Na terenie CK obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu.
14. Program zajęć jest realizowany w CK przez cały rok kalendarzowy, za wyjątkiem ferii oraz wakacji.
15. W sprawach nie uregulowanych w regulaminie zajęć decyzję podejmuje Dyrektor CK.

MIEJSCE I CZAS ZAJĘĆ
1. Zajęcia odbywają się w wyznaczonym przez pracownika Centrum Kultury miejscu w godzinach od 8.00 do 21.00
2. Czas trwania i termin zajęć ustalony jest na podstawie grafiku. Za przygotowanie aktualnego grafiku zajęć odpowiedzialny jest Kierownik ds. artystycznych.
3. Centrum Kultury zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć o czym poinformuje
/ e-mailem, telefonicznie lub osobiście/ osoby uczęszczające na zajęcia.
4. W uzasadnionych przypadkach Centrum Kultury zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć lub zorganizowania zastępstwa za instruktora.

PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA
1. Wysokość opłat za zajęcia w Centrum Kultury reguluje Cennik Zajęć ustalony przez Dyrektora CK.
2. Za nieobecność na zajęciach z jakiegokolwiek powodu CK nie zwraca wniesionej opłaty.
3. Opłaty za zajęcia należy wnosić z góry, do dnia w którym rozpoczynają się pierwsze zajęcia w danym miesiącu.
4. W przypadku gdy zajęcia rozpoczynają się w połowie miesiąca lub gdy uczestnik rozpoczyna swój udział w zajęciach w połowie miesiąca, opłata za ten miesiąc wynosi 50% stawki miesięcznej/ termin „połowa miesiąca” oznacza 15 dzień danego miesiąca/.
5. Dłuższą nieobecność na zajęciach należy zgłosić bezpośrednio instruktorowi prowadzącemu zajęcia lub pracownikowi CK.
W przypadku uzasadnionej i usprawiedliwionej nieobecności uczestnika, dopuszcza się zmniejszenie opłat za zajęcia, jeżeli :
6.1.uczestnik był nieobecny w sposób ciągły co najmniej na dwóch następujących po sobie zajęciach – dotyczy zajęć odbywających się jeden raz w tygodniu,
6.2.uczestnik był nieobecny w sposób ciągły co najmniej na trzech, następujących po sobie zajęciach – dotyczy zajęć, odbywających się dwa razy w tygodniu.
7. Istnieje możliwość zmniejszenia opłaty do 50% za zajęcia uczestnika, który znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. Warunki są następujące: pozytywna opinia instruktora stwierdzająca zdolności, prace i postępy uczestnika oraz podanie rodzica /opiekuna/ i udokumentowanie sytuacji materialnej. Po rozpatrzeniu tych dokumentów każdorazowo decyzję podejmuje Dyrektor Centrum Kultury. Dyrektor określa % zmniejszenia opłaty lub podejmuje decyzję odmowną.
8. Płatności należy dokonywać zgodnie z wykazem opłat podanym w Cenniku Zajęć przelewem:
– na konto Centrum Kultury w Błoniu Nr. 33 1020 1055 0000 9102 0256 6719
podając: imię i nazwisko uczestnika, nazwę zajęć oraz miesiąc /np. Jan Kowalski
Plastyka, październik/. W przypadku nauki gry na pianinie należy podać nazwisko instruktora.
– gotówką w Centrum Kultury w Błoniu w recepcji / I piętro/ podczas trwania zajęć.

WYPOSAŻENIE PRACOWNI
1. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia wyposażenia pracowni poza budynek CK.
2. Uczestnicy zajęć ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu CK. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice /prawni opiekunowie/.
3. Uczestnika zajęć obowiązuje dbałość o porządek w pracowni, w której odbywają się zajęcia.

Błonie 01.09.2013r

P.O. Dyrektor Centrum Kultury w Błoniu
Dariusz Sitarski