[ Regulamin Sekcji i Zajęć ] : Centrum Kultury w Błoniu

[ Regulamin Sekcji i Zajęć ]

CENTRUM KULTURY W BŁONIU  ul. Jan Pawła II 1B

Tel: (22) 752 63 00

www.centrumkultury.com.pl

e-mail: sekretariat@centrumkultury.com.pl

REGULAMIN  ZAJĘĆ prowadzonych w Centrum Kultury w  Błoniu

 

 1. GŁÓWNE  ZASADY  ORGANIZACYJNE
 1. Organizatorem zajęć i warsztatów artystycznych, kulturalnych, edukacyjnych jest Centrum Kultury w Błoniu.
 2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach i warsztatach w nowym sezonie jest:
 • - dokonanie zapisu, wypełnieniu „Karty zgłoszenia uczestnika zajęć” dostępnej na stronie internetowej centrumkultury.com.pl „Karta zgłoszenia uczestnika zajęć” stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Wypełniony formularz należy złożyć w sekretariacie CK lub u Instruktora, do którego uczestnik zapisał się na zajęcia.
 • - uiszczenie opłaty za zajęcia.
 • - zebranie się wymaganej liczby uczestników;
 • - akceptacja niniejszego regulaminu przez uczestnika- jeśli jest pełnoletni, lub przez rodzica/ prawnego opiekuna uczestnika w przypadku osób niepełnoletnich
 • - wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika zajęć, a w przypadku jego niepełnoletniości przez przedstawiciela ustawowego.
 1. Udział w zajęciach jest możliwy zgodnie z harmonogramem zajęć udostępnionym w siedzibie Centrum Kultury oraz na stronie internetowej placówki.
 2. W zajęciach mogą uczestniczyć tylko osoby zapisane i spełniające wymagania wiekowe. Uczestnik nie może odstąpić udziału w opłaconych zajęciach bądź warsztatach osobom trzecim. O obecności rodzica lub opiekuna towarzyszącego dziecku podczas zajęć decydują Instruktorzy prowadzący zajęcia.
 3. Dokumentem  stwierdzającym obecność uczestnika na zajęciach jest dziennik zajęć prowadzony przez Instruktora.
 4. Instruktorzy mają prawo do:
 • - niewpuszczania na zajęcia Uczestników zalegających z opłatą za zajęcia, którzy mimo wcześniejszego przypomnienia (rodzicom/prawnym opiekunom) o konieczności wniesienia opłaty, nadal nie mają opłaconych zajęć;
 • - dokonywania skreśleń z listy Uczestników zajęć, w uzgodnieniu z upoważnionym pracownikiem Centrum Kultury.
 1. Rodzice lub opiekunowie prawni są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania dziecka do danej sali zajęć oraz odbierania dziecka po zajęciach. Centrum Kultury nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci pozostawionych bez opieki przed i po zakończeniu planowanych zajęć.
 1. Odpowiedzialność za nieletniego uczestnika zajęć ponosi Instruktor tylko w czasie trwania zajęć.
 2. Uczestnik zajęć jest obowiązany przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz innych przepisów porządkowych na terenie Centrum Kultury oraz stosować się do poleceń wydawanych przez Instruktorów oraz pracowników Centrum Kultury, a także pracowników ochrony w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa na terenie, na którym odbywają się zajęcia. Nie przestrzeganie powyższych przepisów skutkować będzie skreśleniem z listy uczestników zajęć.
 3. Program zajęć jest realizowany w CK przez cały rok kalendarzowy, za wyjątkiem ferii oraz wakacji.
 4. Na terenie CK obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, stosowania narkotyków lub innych zabronionych prawem substancji (dopalacze, itp.), oraz przebywania osób będących pod ich wpływem .W przypadku stwierdzenia naruszenia tego zakazu natychmiast zostanie powiadomiona ochrona i policja, w celu usunięcia z terenu CK i wszczęcia postępowania.

 

 1. PŁATNOŚĆ ZA ZAJĘCIA
 1. Wniesienie opłaty za uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Zajęcia Centrum Kultury są płatne wg stawek wskazanych w cenniku zajęć Centrum Kultury zgodnie z zarządzeniem Dyrektora na dany sezon. Cennik znajduje się na stronie internetowej centrumkultury.com.pl oraz w sekretariacie CK.
 3. Karta 3+ (Karta Dużej Rodziny), wydana dla mieszkańców z terenu Gminy Błonie uprawnia do zmniejszenia opłaty za zajęcia o 50% (dla dzieci i młodzieży). Dokonując opłaty za zajęcia należy przedstawić osobie pobierającej opłaty za zajęcia karty wszystkich osób, za które zajęcia są opłacane. W przypadku wnoszenia opłat przelewem, należy podać numery Kart 3+, a w sekretariacie CK złożyć poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie kart wszystkich uczestników zajęć. Po upływie terminu ważności kart, należy złożyć kserokopię kart aktualnych niezwłocznie po ich otrzymaniu.
 4. Karta + (Karta Dużej Rodziny), wydana mieszkańcom innych gmin uprawnia do zmniejszenia opłat tylko i wyłącznie w przypadku podpisania przez dana gminę porozumienia z Centrum Kultury w Błoniu. Porozumienie określa także wysokość ulgi.
 5. Istnieje możliwość zmniejszenia opłaty do 50% za zajęcia uczestnika, który znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. Warunki są następujące: pozytywna opinia Instruktora stwierdzająca zdolności, prace i postępy uczestnika oraz podanie rodzica /opiekuna/ i udokumentowanie sytuacji materialnej. Po rozpatrzeniu tych dokumentów każdorazowo decyzję podejmuje Dyrektor Centrum Kultury. Dyrektor określa  % zmniejszenia opłaty lub podejmuje decyzję odmowną.
 6. Opłaty za zajęcia należy wnosić z góry, do dnia 10-tego każdego miesiąca.
 7. W przypadku gdy zajęcia rozpoczynają się w połowie miesiąca lub gdy uczestnik rozpoczyna swój udział w zajęciach w połowie miesiąca, opłata za ten miesiąc wynosi 50% stawki miesięcznej/ termin „połowa miesiąca” oznacza 15 dzień danego miesiąca/.
 8. Opłatę za zajęcia można uiścić:
 • - korzystając z przelewów na konto Centrum Kultury w Błoniu  o numerze 33 1020 1055 0000 9102 0256 6719, jak również gotówką w Kasie Centrum Kultury. podając: imię i nazwisko uczestnika, nazwę zajęć oraz miesiąc /np. Jan Kowalski, Plastyka, październik/. W przypadku nauki gry na pianinie należy podać nazwisko instruktora.
 • - gotówką w Centrum Kultury w Błoniu w recepcji / I piętro/ podczas trwania zajęć.
 1. Rezygnacja z zajęć nie zwalnia Uczestnika od obowiązku uregulowania zaległych opłat.
 2. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od uczestników zajęć – zajęcia nie odbędą się i nie istnieje możliwość ich odrobienia (odwołanie zajęć na skutek wewnętrznych ustaleń Centrum Kultury lub niedyspozycyjności Instruktora), odpłatność za zajęcia zostanie proporcjonalnie pomniejszona o ilość odwołanych zajęć lub zwrócona na konto płatnika.
 3. Nieobecność UCZESTNIKA na zajęciach należy zgłosić bezpośrednio Instruktorowi prowadzącemu i z Nim ustalić wysokość opłaty.
 4. Uczestnik zajęć nie ma prawa samodzielnego zmniejszania odpłatności za zajęcia.
 5. Instruktor nie ma prawa pobierania od uczestników opłat za zajęcia i warsztaty z wyjątkiem zajęć organizowanych przez firmy zewnętrzne, na zasadzie wynajęcia sali w Centrum Kultury. W tych przypadkach Instruktorzy (firmy) organizują zajęcia, podpisują umowy z uczestnikami (rodzicami, prawnymi opiekunami uczestników) i umowy te stanowią podstawę działania i rozliczania zajęć.

W sprawach nie uregulowanych w regulaminie zajęć decyzję podejmuje Dyrektor CK.

 

      2. MIEJSCE  I CZAS  ZAJĘĆ

 1. Zajęcia odbywają się w wyznaczonym przez  pracownika Centrum Kultury miejscu w godzinach od 8.00 do 22.00
 2. Czas trwania i termin zajęć ustalony jest na podstawie grafiku.
 3. Centrum Kultury zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć o czym poinformuje/ e-mailem, telefonicznie lub osobiście/osoby uczęszczające na zajęcia.
 4. W uzasadnionych przypadkach Centrum Kultury zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć lub zorganizowania zastępstwa za instruktora.

 

3. ZASADY KORZYSTANIA Z SAL ZAJĘCIOWYCH

 

 1. Korzystanie z sal zajęciowych odbywa się zgodnie z ich przeznaczeniem.
 2. Z sal wolno korzystać wyłącznie podczas obecności instruktora lub upoważnionego pracownika Centrum Kultury.
 3. Uczestnicy zajęć ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu Centrum Kultury. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice/prawni opiekunowie tej osoby.
 4. Uczestników zajęć  obowiązuje zakaz wynoszenia wyposażenia pracowni poza budynek CK.

 

4. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA ZAJĘĆ

 

 1. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do podpisania oświadczenia w zakresie przetwarzania danych osobowych. Odmowa podpisania oświadczenia w tym zakresie skutkować będzie brakiem możliwości zapisania się na zajęcia.
 2. Uczestnik zajęć może wyrazić zgodę na wykorzystanie przez Centrum Kultury w Błoniu jego wizerunku (wizerunku podopiecznej/go).

 

Błonie 10.09.2019 r.

 

P.O. Dyrektor

Centrum Kultury w Błoniu

Dariusz Sitarski

karta-uczestnika-zajec_2019