[ Regulamin Sekcji i Zajęć ] : Centrum Kultury w Błoniu

[ Regulamin Sekcji i Zajęć ]

CENTRUM KULTURY W BŁONIU ul. Jan Pawła II 1B
Tel: (22) 752 63 00; 752 63 15; 752 63 05-06
www.centrumkultury.com.pl
e-mail: sekretariat@centrumkultury.com.pl

REGULAMIN ZAJĘĆ
prowadzonych w Centrum Kultury w Błoniu

GŁÓWNE ZASADY ORGANIZACYJNE
1. Organizatorem zajęć jest Centrum Kultury w Błoniu.
2. Osobami wyznaczonymi do koordynowania zajęć są Pracownicy Centrum Kultury.
3. Zajęcia są prowadzone przez instruktorów.
4. W zajęciach mogą uczestniczyć tylko osoby zapisane jako uczestnicy.
5. Warunkiem udziału w zajęciach jest akceptacja niniejszego regulaminu przez uczestnika-jeśli jest pełnoletni lub przez rodzica/ prawnego opiekuna uczestnika- w przypadku osób niepełnoletnich, a także wypełnienie Karty Zgłoszeniowej Uczestnika Zajęć i dostarczenie jej instruktorowi bądź pracownikowi oraz terminowe wniesienie opłaty zgodnej z Cennikiem Zajęć.
6. Uczestnik zajęć jest obowiązany przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz innych przepisów porządkowych na terenie CK oraz stosować się do poleceń wydawanych przez instruktorów oraz pracowników CK, a także pracowników ochrony w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa na terenie, na którym odbywają się zajęcia. Nie przestrzeganie powyższych przepisów skutkować będzie skreśleniem z listy uczestników zajęć.
7. Dokumentem stwierdzającym obecność uczestnika na zajęciach jest dziennik zajęć prowadzony przez instruktora.
8. Instruktorzy mają prawo do:
a/ nie wpuszczenia na zajęcia osób pełnoletnich oraz nie dopuszczenia udziału dzieci, zalegających z opłatą za dany miesiąc, które mimo wcześniejszego przypomnienia/rodzicom/prawnym opiekunom/ o konieczności wniesienia opłaty nadal nie mają opłaconych zajęć i po raz drugi nie posiadają potwierdzenia wpłaty.
b/ w uzgodnieniu z pracownikiem, dokonywania skreśleń z listy uczestników zajęć.
9. Instruktorzy nie mają prawa pobierania od uczestników opłat za udział w zajęciach, z wyjątkiem zajęć organizowanych przez firmy zewnętrzne, na zasadzie wynajęcia sali w CK. W tych przypadkach Instruktorzy (firmy) organizują zajęcia, podpisują umowy z uczestnikami (rodzicami, prawnymi opiekunami uczestników) i te umowy stanowią podstawę działania i rozliczania zajęć.
10. Uczestnik jest zobowiązany do przedłożenia instruktorowi dowodu wpłaty za zajęcia podczas pierwszych zajęć w miesiącu.
11. Na terenie CK obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, stosowania narkotyków lub innych zabronionych prawem substancji (dopalacze, itp.), oraz przebywania osób będących pod ich wpływem. W przypadku stwierdzenia naruszenia tego zakazu natychmiast zostanie powiadomiona ochrona i policja, w celu usunięcia z terenu CK i wszczęcia postępowania.
12. Program zajęć jest realizowany w CK przez cały rok kalendarzowy, za wyjątkiem ferii oraz wakacji.
13. W sprawach nie uregulowanych w regulaminie zajęć decyzję podejmuje Dyrektor CK.

MIEJSCE I CZAS ZAJĘĆ
1. Zajęcia odbywają się w wyznaczonym przez pracownika Centrum Kultury miejscu w godzinach od 8.00 do 22.00
2. Czas trwania i termin zajęć ustalony jest na podstawie grafiku. Za przygotowanie aktualnego grafiku zajęć odpowiedzialny jest Kierownik ds. artystycznych.
3. Centrum Kultury zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć o czym poinformuje / e-mailem, telefonicznie lub osobiście/ osoby uczęszczające na zajęcia.
4. W uzasadnionych przypadkach Centrum Kultury zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć lub zorganizowania zastępstwa za instruktora.

PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA
1. Wysokość opłat za zajęcia w Centrum Kultury reguluje Cennik Zajęć ustalony przez Dyrektora CK.
2. Opłaty za zajęcia należy wnosić z góry, do dnia 10-tego każdego miesiąca. W przypadku gdy zajęcia rozpoczynają się w połowie miesiąca lub gdy uczestnik rozpoczyna swój udział w zajęciach w połowie miesiąca, opłata za ten miesiąc wynosi 50% stawki miesięcznej/ termin „połowa miesiąca” oznacza 15 dzień danego miesiąca/.

3. Nieobecność na zajęciach należy zgłosić bezpośrednio Instruktorowi prowadzącemu zajęcia i z Nim ustalić wysokość opłaty.

4. Karta 3+ (Karta Dużej Rodziny), wydana dla mieszkańców z terenu Gminy Błonie uprawnia do zmniejszenia opłaty za zajęcia o 50% (dla dzieci i młodzieży). Dokonując opłaty za zajęcia należy przedstawić osobie pobierającej opłaty za zajęcia karty wszystkich osób, za które zajęcia są opłacane. W przypadku wnoszenia opłat przelewem, należy podać numery Kart 3+, a w sekretariacie CK złożyć poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie kart wszystkich uczestników zajęć. Po upływie terminu ważności kart, należy złożyć kserokopię kart aktualnych niezwłocznie po ich otrzymaniu.

5. Karta + (Karta Dużej Rodziny), wydana mieszkańcom innych gmin uprawnia do zmniejszenia opłat tylko i wyłącznie w przypadku podpisania przez daną gminę porozumienia z Centrum Kultury w Błoniu. Porozumienie określa także wysokość ulgi.

6. Istnieje możliwość zmniejszenia opłaty do 50% za zajęcia uczestnika, który znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. Warunki są następujące: pozytywna opinia instruktora stwierdzająca zdolności, prace i postępy uczestnika oraz podanie rodzica /opiekuna/ i udokumentowanie sytuacji materialnej. Po rozpatrzeniu tych dokumentów każdorazowo decyzję podejmuje Dyrektor Centrum Kultury. Dyrektor określa % zmniejszenia opłaty lub podejmuje decyzję odmowną.

7. Płatności należy dokonywać zgodnie z wykazem opłat podanym w Cenniku Zajęć przelewem:
– na konto Centrum Kultury w Błoniu Nr. 33 1020 1055 0000 9102 0256 6719
podając: imię i nazwisko uczestnika, nazwę zajęć oraz miesiąc, i ewentualnie numer Katy Dużej Rodziny /np. Jan Kowalski
Plastyka, październik/. W przypadku nauki gry na pianinie należy podać nazwisko instruktora.
– gotówką w Centrum Kultury w Błoniu w recepcji / I piętro/ podczas trwania zajęć.

WYPOSAŻENIE PRACOWNI
1. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia wyposażenia pracowni poza budynek CK.
2. Uczestnicy zajęć ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu CK. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice /prawni opiekunowie/.
3. Uczestnika zajęć obowiązuje dbałość o porządek w pracowni, w której odbywają się zajęcia.

Błonie 06.09.2017r

P.O. Dyrektor Centrum Kultury w Błoniu
Dariusz Sitarski