VIII Plener Malarski „Błonie – piękno, które mijasz” : Centrum Kultury w Błoniu
OGŁOSZENIA


15 września 2017

VIII Plener Malarski „Błonie – piękno, które mijasz”

plakatplener2017_poziom

 

REGULAMIN

VIII Pleneru malarskiego

„Błonie – piękno, które mijasz

 1. Organizatorem Pleneru malarskiego „Błonie – piękno, które mijasz” jest Centrum Kultury w  Błoniu, ul. Jana Pawła II 1b.

Opiekunami Pleneru ze strony organizatora są Monika Maciejewska i Iwona Sobkowicz.

 1. Miejsce i czas Pleneru:

Okolice Dworca PKP

piątek 15.09.br. – 10:00 – 14:00, sobota 16.09.br. – 11:00 – 15:00.

Uczestnicy Pleneru zainteresowani transportem(po wcześniejszym poinformowaniu) zbierają się przed budynkiem Centrum Kultury dnia 15.09. (piątek) br. o  godz.9:30.

 Sprawdzenie listy uczestników i pobranie materiałów niezbędnych do uczestnictwa nastąpi na terenie działki przy ul. Kolejowej. Tam też nastąpi oficjalne rozpoczęcie pleneru.

 1. Zgłoszenia/ karty uczestnika należy składać w sekretariacie Centrum Kultury w Błoniu do dnia

11.09.2017r

 1. Cele Pleneru:

Edukacja plastyczna, współpraca i integracja społeczna osób uzdolnionych plastycznie z różnych grup wiekowych, rozbudzenie zmysłu obserwacji  i uwrażliwienie na piękno otoczenia, upowszechnianie kultury plastycznej i rozbudzenie zainteresowania mieszkańców Błonia sztukami plastycznymi, promocja Gminy Błonie.

 1. Warunki Pleneru:

5.1  w plenerze biorą udział dzieci , młodzieży osoby dorosłe ,przyjmujemy również zgłoszenia grupowe i indywidualne podczas trwania pleneru.

5.2 W karcie zgłoszeniowej dla grup zorganizowanych przewidziano pięć miejsc. Po uzgodnieniu z organizatorem można zwiększyć liczbę uczestników.

5.3. organizatorzy zapewniają – karton-brystol, który będzie opieczętowany stemplem CK w Błoniu, sztalugę, podkład pod rysunek, krzesło do siedzenia, wodę i poczęstunek.

            5.4.  materiały malarskie, w zależności od wybranej techniki, przynoszą uczestnicy.

 1. Za bezpieczeństwo grup zorganizowanych odpowiada opiekun grupy, a przy indywidualnych zgłoszeniach opiekun dziecka.

 1. Oceny prac dokona powołana przez organizatorów Komisja, która będzie oceniała prace w następujących grupach wiekowych:

  1. Dzieci w wieku 6 lat i młodsze,

  2. Dzieci w wieku 7-9 lat,

  3. Dzieci w wieku 10-12 lat,

  4. Młodzież w wieku 13-15 lat,

  5. Młodzież w wieku 16-18 lat,

  6. Dorośli w wieku powyżej 19 lat

 1. Prace biorące udział w konkursie poplenerowym nie będą zwracane uczestnikom.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania prac i ich zdjęć oraz wizerunku uczestnika do celów promocyjnych Centrum Kultury.

 1. Rodzic/opiekun wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku swojego dziecka na potrzeby dokumentujące działalność Centrum Kultury.

 1. Zgłoszenie dziecka do uczestnictwa w plenerze jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 23 ust.1 z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

Ochrona nie dotyczy udostępniania danych podmiotom trzecim.

 1. Zgłoszenie uczestnika do uczestnictwa w plenerze jest jednoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.

 1. Organizator ma prawo zmienić termin pleneru.