X PLENER MALARSKI „Błonie – piękno, które mijasz” : Centrum Kultury w Błoniu
WYDARZENIA


25 września 2020

X PLENER MALARSKI „Błonie – piękno, które mijasz”

plakat_plener2020dobisu

 plener-malarski-regulamin-x-2020ok

 

REGULAMIN X Pleneru malarskiego
„Błonie – piękno, które mijasz”

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w X Plenerze malarskim „Błonie – piękno, które mijasz”.

 2. Organizatorem X Pleneru malarskiego jest Centrum Kultury w Błoniu z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 1b. Osobami wyznaczonymi do kontaktu ze strony Organizatora są: Monika Maciejewska m.maciejewska@centrumkultury.com.pl oraz Helena Szymańska h.szymanska@centrumkultury.com.pl

 3. Plener zorganizowany zostaje na terenie Rynku Miejskiego w Błoniu w dniach: 25.09.2020 (piątek) godz. 10.00 – 13.00 oraz 26.09.2020 (sobota) godz. 11.00 – 14.00

 4. Maksymalna liczba uczestników pleneru to 50 osób, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 5. Celem Pleneru jest: edukacja plastyczna, współpraca i integracja społeczna osób uzdolnionych plastycznie z różnych grup wiekowych, rozbudzenie zmysłu obserwacji i uwrażliwienie na piękno otoczenia, upowszechnianie kultury plastycznej i rozbudzenie zainteresowania mieszkańców Błonia sztukami plastycznymi, promocja Gminy Błonie.

 6. Warunkiem przystąpienia do X Pleneru malarskiego jest złożenie do Organizatora:

 • podpisanej Karty zgłoszeniowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;

 • a w przypadku zgłoszeń grupowych również listy grupowej uczestników – stanowiącej załącznik nr 2;

 1. W przypadku uczestników nieletnich dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 1 podpisują rodzice (przedstawiciele ustawowi).

 2. Warunki pleneru:

 3. w plenerze mogą wziąć udział dzieci, młodzież, osoby dorosłe;

 4. Organizator przyjmuje poza zgłoszeniami indywidualnymi, zgłoszenia grupowe z zastrzeżeniem, że podczas trwania pleneru przyjmowane będą tylko zgłoszenia indywidualne; W ramach zgłoszenia grupowego podmiot zgłaszający składa Organizatorowi wypełnione i podpisane karty indywidualne dla każdego uczestnika, oraz listę stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu;

 5. w karcie zgłoszeniowej dla grup zorganizowanych przewidziano pięć miejsc;

 6. Organizator zapewnia (w reżimie sanitarnym) – karton-brystol, który będzie opieczętowany stemplem CK w Błoniu, sztalugę, podkład pod rysunek, krzesło do siedzenia, maseczki, jednorazowe rękawiczki, płyn do dezynfekcji ;

 7. materiały malarskie, w zależności od wybranej techniki, przynoszą uczestnicy (materiały te nie powinny być wymieniane i pożyczane pomiędzy uczestnikami).

 8. Za bezpieczeństwo grup zorganizowanych odpowiada opiekun grupy, a przy indywidualnych zgłoszeniach osoby nieletniej jej opiekun.

 9. Oceny prac dokona powołana przez organizatorów Komisja, która będzie oceniała prace w następujących grupach wiekowych:

 • dzieci w wieku do 6 lat i młodsze,

 • dzieci w wieku 7-9 lat,

 • dzieci w wieku 10-12 lat,

 • młodzież w wieku 13-15 lat,

 • młodzież w wieku 16-18 lat,

 • dorośli w wieku powyżej 19 lat.

 1. Prace wykonane podczas pleneru nie będą zwracane uczestnikom.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania prac i ich zdjęć oraz wizerunku uczestnika do celów promocyjnych Centrum Kultury.

 3. Uczestnik, a w przypadku nieletnich rodzic (opiekun prawny) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku na potrzeby promocyjne Centrum Kultury. Nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w Plenerze malarskim.

 4. Zgłoszenie uczestnika do uczestnictwa w Plenerze jest jednoznaczne

  z zapoznaniem się  z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.

 5. Organizator ma prawo zmienić termin pleneru lub zdecydować o jego odwołaniu w związku z sytuacją epidemiczną.

 6. Na terenie pleneru Uczestników obowiązuje przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego związanego z epidemia wirusa SARS-CoV2.

 7. Organizator zapewnia dla Uczestników i ich Opiekunów jednorazowe maseczki, rękawiczki oraz płyny dezynfekujące.

 8. Każdy Uczestnik pleneru jest osobiście odpowiedzialny za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w celu zmniejszenia zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa min. przez:

 9. rezygnację z osobistego udziału w plenerze w przypadku pojawienia się symptomów choroby zakaźnej;

 10. częste dezynfekowanie rąk płynami/żelami na bazie alkoholu (min.60%)

 11. przestrzeganie zasad dystansu społecznego (utrzymywanie stosownego odstępu – co najmniej 1,5 m.);

 12. zakrywanie nosa i ust za pomocą maseczki lub przyłbicy;

 13. wyrażenie zgody na poddawanie się ewentualnemu pomiarowi temperatury przed wejściem na teren pleneru ( dopuszczalne temperatura 37 stopni C.);

 14. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy Uczestnikowi wstępu na teren, w którym odbędzie się plener, oraz uczestnictwa w nim w przypadku niestosowania przez niego środków ochrony osobistej, o których mowa powyżej oraz w przypadku wyższej temperatury niż opisana powyżej.

 15. Przed wejściem na plener, każdy Uczestnik jest zobowiązany do złożenia obowiązkowego pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia (wzór do pobrania na stronie centrumkultury.com.pl lub w dniu pleneru u Organizatora.

 16. Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej nieodpłatnej licencji (wraz

  z prawem do udzielania dalszej licencji) bez ograniczeń terytorialnych i przez czas nieokreślony, na korzystanie z prac – do celów związanych z organizacją X Pleneru malarskiego, jego promocją oraz realizacją wystaw pokonkursowych

  i innych wystaw – na polach eksploatacji obejmujących:

 • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania: wytwarzanie dowolną techniką nieograniczonej ilości egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, audiowizualną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową,

 • w zakresie rozpowszechniania w inny sposób: publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym w sieci Internet, wprowadzenie do pamięci komputera, przesyłanie za pomocą sieci multimedialnej, w tym w sieci Internet oraz inne publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp

  w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 1. Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Centrum Kultury w (05-870) Błoniu z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 1b,  nr telefonu 22 752 63 00. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres  wskazany powyżej.

 3. W Centrum Kultury w Błoniu wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:

 4. Jana Pawła II 1b lub pocztą elektroniczną na adres: iodcentrumkulturyblonie@gmail.com

 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu;

 • przeprowadzenia przez Administratora Pleneru malarskiego „Błonie – piękno, które mijasz” - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

 • w celu promocji Pleneru malarskiego i wizerunku;

 • w celu archiwizacji na podstawie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, członkowie komisji konkursowej, bądź podmioty, z którymi ADO ma podpisane umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 2. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich (spoza obszaru UE) nie będzie się odbywać.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

 4. Każdemu kogo dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

 • prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą (na podstawie art. 15 RODO),

 • prawo do sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO),

 • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (na podstawie art. 17 RODO),

 • prawo do ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO),

 • prawo do przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO),

 • prawo do sprzeciwu (na podstawie art. 21 RODO)

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Plenerze.

 4. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 5. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 6. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Pleneru.