44. Konkurs Recytatorski “Warszawska Syrenka” 2021 : Centrum Kultury w Błoniu
WYDARZENIA


20 kwietnia 2021

44. Konkurs Recytatorski “Warszawska Syrenka” 2021

plakat-b1-warszawska-syrenka-2021-min

Mazowiecki Instytut Kultury przystąpił do realizacji 44. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka. Termin finału został wyznaczony na 15-16 maja 2021 r. W związku z sytuacją epidemiczną w kraju, może okazać się konieczne przeprowadzenie eliminacji i finału Konkursu w formie on-line.

Centrum Kultury w Błoniu jest jak zwykle jednym z organizatorów przeglądów eliminacyjnych w województwie mazowieckim, termin przesyłania nagrań (zgodnych z wymogami REGULAMINU) upływa 20 kwietnia 2021.

REGULAMIN

 1. KONKURSU RECYTATORSKIEGO

WARSZAWSKA SYRENKA

 

I.                   ORGANIZATORZY

 

 1. Mazowiecki Instytut Kultury – Organizator finału Konkursu.
 2. Organizatorzy lokalni z terenu województwa mazowieckiego (szkoły, ośrodki kultury lub inne placówki w gminach, powiatach województwa mazowieckiego i dzielnicach Warszawy) – Organizatorzy przeglądów eliminacyjnych.

 

 1. UCZESTNICY KONKURSU

 

Uczniowie szkół podstawowych:      klasy 0 – III (od 6-ciu lat)

klasy IV – VI

klasy VII – VIII

 

 • REPERTUAR

 

 1. Dotyczy wszystkich eliminacji:

 

Ÿ     Klasy 0 – III: jeden utwór (wiersz) – tematyka dowolna. Czas trwania indywidualnych prezentacji nie może przekroczyć 1,5 minuty.

Ÿ   Klasy IV-VI i VII-VIII: dwa utwory (dwa wiersze lub jeden wiersz i jeden fragment prozy) – tematyka dowolna. Łączny czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 3 minut

Ÿ    Prosimy o wybieranie do prezentacji utworów o cenionej wartości literackiej, które zostały opublikowane w formie książkowej lub w czasopismach   literackich.

Ÿ    Utwory powinny prezentować jak najlepiej możliwości interpretacyjne recytującego. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby wybrane przez recytatora dwa utwory były zróżnicowane w treści i nastroju.

Ÿ     Prosimy o unikanie prezentowania utworów zamieszczonych w podręcznikach.

 • Podczas kolejnych etapów konkursu uczestnicy nie zmieniają repertuaru.
 • Uczestnik może brać udział tylko w jednej placówce przeprowadzającej eliminacje. Udział w eliminacjach w kilku placówkach może skutkować dyskwalifikacją.
 • Komisje konkursowe mogą wprowadzać własne zapisy regulaminowe nie odbiegające od założeń Regulaminu przesłuchań finałowych.

 

 1. Dotyczy eliminacji finałowych:

Wszyscy uczestnicy recytują jeden utwór (do wyboru przez uczestnika). W przypadku
wątpliwości jury może poprosić o recytację drugiego utworu (dot. klas IV-VI, VII-VIII).

 

 

 1. KRYTERIA OCENY

 

Ÿ Jury jest powoływane przez właściwych organizatorów na każdym etapie eliminacji Konkursu

Ÿ Członkowie jury składają oświadczenia o niezależności względem uczestników ocenianych przez siebie, które jest obowiązkowym załącznikiem do protokołu na każdym poziomie eliminacji Konkursu. Brak załącznika oświadczenia jest podstawą do unieważnienia eliminacji.

Ÿ Jury ocenia:

 • dobór repertuaru
 • interpretacja utworu
 • kultura mowy
 • ogólny wyraz artystyczny
 1. NAGRODY

 

               Eliminacje

Ÿ O rodzaju nagród decydują organizatorzy lokalni Konkursu

 

    Finał

Ÿ Organizator finału Konkursu przewiduje nagrody rzeczowe dla laureatów i dyplomy uczestnictwa dla wszystkich wykonawców.

Ÿ Laureat Grand Prix zostaje delegowany z opiekunem na XIII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Przebudzeni do życia” w Bielsku Białej. Koszt akredytacji recytatora i opiekuna sfinansowany zostaje przez Mazowiecki Instytut Kultury.

 

 

 1. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 

Ÿ  Konkurs prowadzony jest metodą wielostopniowych eliminacji a sposób przeprowadzenia przesłuchań, z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa, pozostaje w gestii poszczególnych organizatorów.

Ÿ Eliminacje środowiskoweodbywają się w szkołach i placówkach kulturalno-oświatowych
na terenie gmin i stołecznych dzielnic.

Ÿ  Eliminacje gminne – dla laureatów eliminacji środowiskowych, przeprowadzają gminne ośrodki kultury .

Ÿ Eliminacje powiatowe – dla laureatów eliminacji gminnych, przeprowadzają wytypowane placówki na terenie powiatu i w dzielnicach stołecznych.

Ÿ Finał konkursu – dla laureatów eliminacji powiatowych i stołecznych – dzielnicowych
w Mazowieckim Instytucie Kultury w Warszawie.

W określonych wypadkach jeden z tych szczebli może zostać pominięty po uzyskaniu zgody Mazowieckiego Instytutu Kultury

 

Ÿ    W przypadku przeprowadzenia eliminacji w formie przeglądu materiałów filmowych prosimy
o przygotowanie nagrania prezentacji w formie audio – wideo spełniającego następujące wymogi:

 1. Nagranie musi być zrealizowane w jednym ujęciu i jedną kamerą w zamkniętej przestrzeni. Nie dopuszcza się montażu i modyfikacji nagranego materiału. Nagranie recytatora interpretującego utwór literacki powinno być w pozycji stojącej w planie ogólnym, tak by można było widzieć całą postać. W czasie nagrania dozwolone są zbliżenia kamery na recytatora, czyli tzw. zacieśnienie kadru. Kamera powinna być ustawiona na wysokości wzroku recytatora, aby uzyskać jak najbardziej naturalny sposób wypowiedzi. Unikamy filmowania z dolnej i górnej perspektywy.
 2. Każdy plik filmowy powinien zawierać następujące informacje: imię, nazwisko i klasę, do której uczęszcza recytator, imię i nazwisko autora oraz tytuł utworu.
 1. Należy zadbać o odpowiednią jakość nagrania pod względem technicznym.
  – Plik w formacie mp4 lub mov, mts. Rozdzielczość: Full HD 1080p lub UHD 4k.

– Klatkarz: 25 lub 30 klatek na sekundę, format 16:9 w poziomie lub w pionie.

– Dźwięk: należy również pamiętać o odpowiedniej jakości audio nagrania, tak by recytacja była w pełni słyszalna podczas odtwarzania na komputerze. W czasie nagranie nie powinny dochodzić zbędne dźwięki (gwar uliczny, przypadkowe hałasy itd.).Pomieszczenie,
w którym odbywa się nagranie powinno być pozbawione pogłosu (odradzamy nagrywanie w salach gimnastycznych, klatkach schodowych itp.).

– Światło: recytator może ustawić się przodem do okna a kamerę – między oknem
a recytatorem. W podobny sposób można skorzystać ze sztucznego światła.

 1. Zalecamy aby wykonawca prezentował się na neutralnym tle (pusta ściana, kurtyna, jednobarwna zasłona itd. z otoczenia wykonawcy usuwamy wszystkie zbędne przedmioty jak bibeloty, kwiaty, obrazy itd.).
 2. Prezentacji recytatora „nie wzbogacamy” o dodatkową muzykę w tle. Najważniejszy jest recytator i to co ma do przekazania. Dlatego też rezygnujemy z rekwizytów
  i uteatralizowania wystąpień.
 3. Przypominamy o odpowiednim ubraniu do prezentacji, które również wpływa na ogólny wyraz artystyczny wystąpienia.

Prosimy o dokładne sprawdzenie jakości technicznej nagrań przed umieszczeniem ich
w folderze. 

Jury Konkursu będzie brało pod uwagę również aspekt wizualny prezentacji konkursowych, gdyż do takiej kategorii sztuki należy recytacja, i jednocześnie namawia do świadomego, przemyślanego używania w wystąpieniach recytatorskich tego typu środków jak: kostium, kadr, tło, otoczenie.

 

Komisje powiatowe i stołeczne (dzielnicowe) kwalifikują do Finału:

Ÿ  1 recytatora (z każdej kat. wiekowej), gdy liczba uczestników jest mniejsza niż 100 osób;

Ÿ  2 recytatorów (z każdej kat. wiekowej), gdy liczba uczestników przekroczyła 100 osób.

Ÿ Do finału mogą zostać zakwalifikowani tylko recytatorzy, którzy przeszli przez wszystkie pozostałe etapy konkursu lub, w określonych przypadkach, przez te etapy Konkursu, które wcześniej zostały uzgodnione z Mazowieckim Instytutem Kultury.

Ÿ Mazowiecki Instytut Kultury zobowiązuje organizatorów lokalnych do przesłania w formie elektronicznej na adres a.mizinska@mik.waw.pl informacji o terminach eliminacji w regionach.

Ÿ  Protokoły z eliminacji powiatowych i dzielnicowych-stołecznych powinny wpłynąć do Mazowieckiego Instytutu Kultury do 26 kwietnia 2021 r. na adres a.mizinska@mik.waw.pl.
W przypadku przeprowadzenia eliminacji w formie elektronicznej do protokołu należy dołączyć filmowe prezentacje laureatów zakwalifikowanych do finału. Wszystkie dokumenty i załączniki przesyłamy tylko w formie elektronicznej.

 

 

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 • Organizatorzy przeglądów eliminacyjnych udostępnią dane osobowe laureatów konkursu recytatorskiego Warszawska Syrenka kolejnym szczeblom konkursowym w celu umożliwienia wyłonienia laureata finału konkursu.
 • Organizatorzy przeglądów eliminacyjnych zapewniają, że dane osobowe uczestników konkursu recytatorskiego przetwarzane będą zgodnie z art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO)
 • Organizatorzy przeglądów eliminacyjnych spełnią wobec uczestników konkursu obowiązek informacyjny zgodny z art. 13, 14 rozporządzenia 2016/679

 

    Finał 44. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka

odbędzie się w Mazowieckim Instytucie Kultury; Warszawa, ul. Elektoralna 12

w dniach 15 i 16 maja 2021 r.

         Koncert Laureatów 44. Konkursu Recytatorski Warszawska Syrenka

odbędzie się w Mazowieckim Instytucie Kultury; Warszawa, ul. Elektoralna 12

w dniu 22 maja 2021 r.